Покана за свикване на заседание на Настоятелството на БАЕПС